O firmie      Oferta      Ekologia      Katalog      Film      Kontakt      Ogłoszenia  

Technologie spalania odpadów z produkcji przemysłu meblarskiego

Rozbudowane zespoły AZMŁ umożliwiają termiczne przekształcenie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska z dnia 2001.04.27 wraz z póżniejszymi zmianami i rozporządzeniami uzupełniającymi (standardy emisyjne z instalacji , wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów).

Firmy przemysłu meblarskiego posiadają paliwo będące odpadem produkcyjnym w rozumieniu przepisów prawa.Powstaje ono podczas formatowania i obróbki skrawaniem kantówek i desek klejonych produkowanych masowo głównie dla przemysłu stolarskiego.Technologia produkcji oraz skład chemiczny (łącznie z klejem) narzuca właśnie taką kwalifikację t.j. odpadu innego niż niebezpieczny , istnieje możliwość termicznego przekształcenia tego typów odpadów pod warunkiem spełnienia wymagań dla parametrów i kontrolowania procesu spalania.Wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2002.01.29 (Dz. U z dnia 2002.03.06) odpady tego typu wraz z fornirem otrzymują kod 03.01.05. i można przekształcać je termicznie w kotłach energetycznych rusztowych.

Przekształcenie termiczne odpadu wymaga zachowania parametru temperatury na poziomie min 850°C bez względu na temperaturę spalania uzyskaną wyłącznie z samego materiału odpadu.

Rozdrobnione paliwa o wilgotności <30% sa dobrym materiaem paliwowym o wartości opałowej 12000-16000KJ/kg i zapopieleniu <1%.Dla stworzenia warunków termicznego przetworzenia tego typu odpadów konieczne jest zapewnienie temperatury spalania i kontaktu całości materiału odpadowego z temperaturą 900-950°C w czasie minimum dwóch sekund.Dotyczy to zarówno części stałych jak i lotnych.Warunek ten jest wystarczającym dla odpadów nie niebezpiecznych zawierających <1% związków chlorowcogranicznych w przeliczeniu na chlor.Poprawnie zorganizowany proces termicznego przetwarzania odpadów wymaga ciągłego monitorowania charakterystycznych parametrów.Wiąże się to z koniecznością wyposażenia kotłowni w aparaturę i urządzenia pomocnicze wyprowadzające spaliny oraz doprowadzające paliwo i odprowadzające stałe odpady paleniskowe.

Konstrukcja rozbudowanego zespołu AZMŁ w którym całość spalin przepływa przez dysze gwarantuje całkowite wymieszanie oraz kontakt z temperaturą 900-950°C.Dysza pełni równiez rolę sklepienia zapalającego (wykonanie ceramiczne lub żeliwne) i podtrzymującego proces spalania (doprowadzenie tlenu z powietrzem lub spalinami).Współpraca z rozbudowanym zespołem AZMŁ stwarza warunki że spalanie odbywać się będzie w przewodzie o przekroju kołowym co eliminuje wady prostopadłościennych komór spalania.Wady te polegają na braku możliwości ujednorodnienia parametrów fizycznych (głównie temperatura)w całym przekroju poprzecznym prostopadłościennej komory spalania.

Ceny Technologi spalania odpadów z produkcji przemysłu meblarskiego tylko na zapytanie ofertowe.